close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UE

 • Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:

   

  • współmałżonek,
  • dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,
  • rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

       3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  • wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,
  • ważny paszport,
  • dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,
  • dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).
  • dowód ubezpieczenia medycznego na całkowity czas pobytu w strefie Schengen na kwotę minimum 30 000 EURO

   

       4. Odmowa wydania wizy
   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

   

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

      5. Podstawy prawne:

   

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525).
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  **************************************************************

  Simplified visa procedure for family members of the European Union (EU) citizen

  The procedure applies to foreigners who travel to the Member State that is another EU Member State than the State of nationality of a member of his family - EU citizen, or reside in that Member State.

   

  1. EU citizen is a citizen of an EU Member State, citizen of the Member State of the European Free Trade Association (EFTA) - parties to the agreement on the European Economic Area (Norway, Iceland, and Liechtenstein), citizen of the Swiss Confederation

   

  2. Family members of the EU citizen:

   

  Ø Spouse,

  Ø Partner with whom the EU citizen has an official partnership in accordance with the law of Member State, if the legislation of the host Member State recognizes the equality of the partnership and marriage,

  Ø Child under the age of 21, who is a dependent of an EU citizen or his / her spouse or partner,

   

  3. To obtain a visa the applicant is required to submit directly in the Consulate the following documents:

   

  Ø Visa application form completed on the website http://www.e-konsulat.gov.pl/  printed out, signed, with pasted biometric photograph on white background

  Ø Valid passport,

  Ø Proof that you are a member of the family, as provided for item 2 above (e.g. , original marriage certificate, with an apostille or legalized by a consul, with a copy of his/her passport)

  Ø Proof that you accompany the EU citizen or travel to him/her (e.g., written statement of the EU citizen).

  Ø Medical travel insurance (valid throughout the territory of all Schengen countries and cover the entire period of the person's intended stay, with the minimum coverage of EUR 30 000).

  Consideration of visa applications is free of charge. Persons willing to obtain a visa at the Consulate are not required to have a prior appointment.

   

  4. The refusal to issue a visa

   

  The visa will be refused to issue if:

  Ø an applicant's visit on the territory of the Republic of Poland is planned during the period when he is on the list of foreigners whose stay at the territory of the Republic of Poland is undesirable or

  Ø a person's stay on the territory of the Republic of Poland may pose a threat to national defense and security or security and public order protection or public health. The decision to refuse the visa is taken by the Consul. The decision of the Consul on refusal to issue a visa may be appealed to the Ministry of Foreign Affairs.

   

  5. Legal basis:

  Ø The Act of 14 July 2006 On The Entry Into, Residence In And Exit From The Republic Of Poland Of Nationals Of The European Union Member States And Their Family Members (Journal of Laws No. 144, item 1043). This Act, within its regulations, implements the provisions of Directive 2004/38/EC of The European Parliament and of The Council of 29 April 2004 On The Right Of Citizens Of The Union And Their Family

  Ø The Act of 12 December 2013 On Foreign Citizens (Journal of Laws dated December 30, 2013, Art. 1650 rev.);

  Ø The Act of 25 June 2015 The Consular Law (Journal of Laws dated August 31, 2015, p. 1274)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: