close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • POMOC KONSULARNA

 • POMOC KONSULARNA

   

  Każdy polski obywatel przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej może zwrócić się do Konsula RP z prośbą o pomoc konsularną.

   

  Konsul RP wykonuje swoje funkcje w ramach określonych prawem i umowami międzynarodowymi, prawem i zwyczajami państwa urzędowania oraz ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu, w szczególności w razie poważnego wypadku lub ciężkiej choroby, jego aresztowania lub zatrzymania, w razie aktu przemocy, którego ofiarą padł obywatel polski, w razie zgonu obywatela polskiego lub konieczności nagłego powrotu obywatela polskiego pozbawionego środków finansowych do Rzeczypospolitej Polskiej albo do państwa zamieszkania.

   

  Pomoc konsularna udzielana jest w niezbędnym zakresie i z zastosowaniem środków koniecznych do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego.

   

  W przypadku, gdy obywatel polski jest pozbawiony środków finansowych na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej Konsul RP może:

  • pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi;
  • udzielić pomocy finansowej  w wysokości równowartości kwoty, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie lub konto Konsulatu, jeżeli osoby te nie mają innych możliwości przekazania pieniędzy;
  • udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Rzeczypospolitej Polskiej najtańszym środkiem transportu, o ile wnioskodawca zobowiąże się do jej zwrotu po powrocie.

    

   Konsul nie może udzielić pomocy finansowej obywatelowi polskiemu na powrót do innego niż Rzeczpospolita Polska kraju jego pobytu.

    

   Konsul może odmówić udzielenia pomocy finansowej, jeżeli wnioskodawca:

  1. wydatkował poprzednio udzieloną pomoc finansową na cele inne niż powrót do Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. nie wywiązał się z zobowiązań zaciągniętych w związku z udzieloną mu wcześniej pomocą finansową;
  3. ma możliwość uzyskania środków na pokrycie niezbędnych wydatków, w szczególności poprzez:
  • otrzymanie kwoty w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów powrotu;
  • opłacenie biletu powrotnego przez osobę trzecią;
  • odroczenie przez przewoźnika płatności za bilet powrotny;
  • skorzystanie z kart płatniczych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
  • uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196, z późn. zm.).

   

  Konsul nie zawsze będzie mógł udzielić pomocy, jakiej chciałby oczekiwać obywatel polski

   

  Przykładowo Konsul nie może:

   

  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, jak np.: mandaty, długi, grzywny, koszty postępowania sądowego, koszty transportu ciała lub prochów do kraju, koszty pogrzebu, pomocy lekarskiej i leczenia za granicą;
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe, tłumacze oraz firmy transportowe;
  • pośredniczyć w uzyskaniu zgody na zatrudnienie, czy w uzyskaniu zakwaterowania;
  • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.);
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (konsul może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów, notariuszy oraz tłumaczy);
  • wpływać na decyzje miejscowych władz imigracyjnych, odmawiające obywatelom polskim wjazdu na terytorium Hongkongu, a może jedynie uzyskać informację na temat powodów odmowy udzielenia takiego wjazdu;
  • podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych zarówno z prawem miejsca urzędowania, jak i z prawem polskim.

    

    

   Podstawa prawna:

   Szczegółowe zapisy dotyczące funkcji konsularnych oraz trybu postępowania przed konsulem określa ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274, z późn. zm.).

    

    

    

  Zatrzymanie/aresztowanie obywatela polskiego

   

  Na wniosek zatrzymanego konsul może:

   

  • powiadomić rodzinę lub wskazaną osobę;
  • wystąpić do władz miejscowych, uzyskać informację i przekazać zainteresowanemu powody zatrzymania, przewidywaną w ustawodawstwie sankcję karną za popełnienie zarzucanego czynu, czas trwania procedury sądowej oraz ewentualne możliwości zwolnienia;
  • dostarczyć przykładową listę adwokatów i tłumaczy;
  • odwiedzić zatrzymanego w areszcie i utrzymywać z nim kontakt;
  • objaśnić procedury i udzielić ogólnych informacji o systemie prawnym w Hongkongu.

    

    

   Sprawy w których konsul NIE może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:

    

  1. Służenie poradą prawną;
  2. Wpływanie na przebieg i rezultaty postępowań przygotowawczych, sądowych, zbieranie dowodów czy udział w postępowaniu;
  3. Opłacenie usług prawników lub innych ewentualnych kosztów powstałych w związku z prowadzonym postępowaniem.

    

    

   Dane kontaktowe kancelarii prawnych zarejestrowanych w Hongkongu można znaleźć na stronie THE LAW SOCIETY OF HONG KONG

    

   http://www.hklawsoc.org.hk/pub_e/default.asp

    

    

    

  W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, Konsul RP podejmuje działania zgodne z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego w celu ochrony praw obywatela polskiego.

   

   

  Przekazywanie środków finansowych na rzecz osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności

   

   

  Przekazów pieniężnych na rzecz osoby pozbawionej wolności można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy aresztu lub zakładu karnego. Jest to bezpieczny i najszybszy sposób przekazywania środków finansowych zainteresowanej osobie.

  W razie potrzeby – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym – Konsul RP może pomóc w ustaleniu danych niezbędnych do wykonania przelewu.

   

   

  Zgon za granicą

   

  W przypadku zgonu, który nastąpił za granicą można dokonać pochówku ciała lub prochów w Polsce.

   

  W przypadku śmierci za granicą obywatela polskiego, który posiadał w Polsce miejsce zamieszkania konsul, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego, powiadamia o tym rodzinę w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu formalności na miejscu.

  Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia – może je pokryć wyłącznie zleceniodawca.

  Konsul RP wydaje zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów do Polski, na podstawie wcześniej wydanego pozwolenia przez właściwego starostę lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony przez nią zakład pogrzebowy.

   

  W przypadku podjęcia przez rodzinę zmarłego decyzji o niesprowadzaniu zwłok do Polski, konsul występuje do władz miejscowych z prośbą o pochowanie zwłok zgodnie z prawem miejscowym (na koszt władz lokalnych na cmentarzach publicznych).

   

  Konsul RP nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.).

   

   

   

   

   

   

  INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

   

   

  Informacje dla obywateli polskich podróżujących do Hongkongu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w serwisie Polak za granicą. Z serwisu dowiedzą się Państwo m.in. czy podróżując do Hongkongu potrzebna jest wiza, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców. „Polak za granicą” zawiera również listę porad dla podróżujących oraz ostrzeżenia.

   

   

   

  MSZ_ODYSEUSZ_750x100.jpg

   

   

  Zachęcamy do korzystania z serwisu Odyseusz wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie mogło nawiązać z Państwem kontakt, a także udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwy konsulat lub ambasadę

   

  Polecane strony:

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: