""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY PRAWNE

 •  

   

   

  SPRAWY PRAWNE

   

  Klauzula APOSTILLE, czyli uwierzytelnienie dokumentu urzędowego

   

  Hongkong jest Stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938)

   

  W związku z powyższym uwierzytelnienia urzędowego dokumentu hongkońskiego dokonuje się poprzez opatrzenie takiego dokumentu klauzulą apostille w wyznaczonym urzędzie, którym jest HIGH COURT, mieszczący się w PACIFIC PLACE, dzielnica Admiralty.

   

  Celem klauzuli apostille jest umożliwienie wprowadzenia dokumentu urzędowego sporządzonego w Hongkongu do obrotu prawnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa.

   

   

  Dowody osobiste

   

   

  W przypadku utraty dowodu osobistego na terytorium Hongkongu, zgłoszenia tego faktu można dokonać osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Hongkongu lub w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

   

  Konsul nie wydaje dowodów osobistych.

   

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć wyłącznie w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy.

   

  Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju nie ma obowiązku, a jedynie prawo posiadania dowodu osobistego.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące dowodów osobistych dostępne są na platformie obywatel.gov.pl.

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 391, z późn. zm.);
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212).

   

  Utrata prawa jazdy wydanego w Polsce

   

  W Hongkongu nie ma możliwości zgłoszenia utraty polskiego prawa jazdy. Fakt ten należy zgłosić w urzędzie, który wydał ten dokument (Wydział Komunikacji we właściwym starostwie albo urzędzie miasta).

  Prawo jazdy wydane w Polsce jak dotychczas nie jest uznawane w Hongkongu i nie uprawnia do prowadzenia pojazdów na tym terytorium.

   

  POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU oraz wypisu, odpisu, wyciągu i kopii dokumentu 

   

   

  Konsul na wniosek obywatela polskiego lub organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej poświadcza własnoręczność podpisu i znaku ręcznego oraz sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów.

   

  Konsul może wykonać te czynności również na wniosek cudzoziemca lub organu administracji publicznej w państwie przyjmującym, jeżeli mają one wywrzeć skutek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  W celu poświadczenia własnoręczności podpisu pod dokumentem, który ma zostać włączony do obrotu prawnego w Polsce, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym i złożyć podpis w obecności konsula. Wymagane jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

   

  Nie ma możliwości zaocznego, telefonicznego lub korespondencyjnego poświadczenia własnoręczności podpisu.

   

  Konsulat Generalny RP w Hongkongu nie przygotowuje wzorów dokumentów (w tym pełnomocnictw), na których będzie składany podpis. Osoba wnioskująca o poświadczenie własnoręczności podpisu przez konsula powinna przyjść na wizytę z uprzednio przygotowanym dokumentem w języku polskim.

   

   

  W celu poświadczenia zgodności wypisu, odpisu wyciągu lub kopii dokumentu z oryginałem, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym wraz z oryginałem dokumentu oraz jego kopią. Wymagane jest również okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

   

   

   

  Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP

   

  W Konsulacie Generalnym RP w Hongkongu możliwe jest uzyskanie potwierdzenia profilu zaufanego na platformie ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Platforma ePUAP umożliwia załatwianie drogą elektroniczną wybranych spraw z zakresu działalności polskiej administracji publicznej, takich jak np. sprawy podatkowe, obywatelskie, pracownicze, rolnicze, zdrowotne, związane z edukacją lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski. Za pośrednictwem platformy ePUAP istnieje także możliwość złożenia wniosku o wydanie  nowego dowodu osobistego.

   

  W celu uzyskania profilu zaufanego na platformie ePUAP należy założyć konto na platformie ePUAP, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Po złożeniu wniosku należy umówić się na wizytę w konsulacie, na którą należy zabrać ważny dokument tożsamości. Nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którego data ważności już upłynęła. Profil zaufany powinien zostać potwierdzony w ciągu dwóch tygodni od momentu złożenia wniosku.

   

  Czynność potwierdzenia profilu zaufanego na platformie ePUAP nie podlega opłacie konsularnej.

   

  Dane we wniosku powinny odpowiadać polskiej pisowni imion i nazwisk. Ewentualne złożenie wniosku np. z pominięciem polskich znaków diakrytycznych uniemożliwi weryfikację wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego z danymi zawartymi w ewidencji PESEL.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1633).

   

   

  Przewóz zwierząt

   

  • do Hongkongu

  Informacje dotyczące zasad transportu zwierząt do Hongkongu dostępne są na stronie internetowej AGRICULTURE, FISHERIES AND CONSERVATION DEPARTMENT Rządu Hongkongu

  https://www.afcd.gov.hk/

   

  • z Hongkongu do Polski

  w celu uzyskania informacji dotyczących podróżowania ze zwierzętami oraz ich przewozu należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

   

   

   

   

   

   

  Sprawy spadkowe

   

  Zgodnie z prawem Konsul RP wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności mogących przysługiwać lub przysługujących jedynie Skarbowi Państwa.

  Oznacza to, że w przypadku chęci ustanowienia pełnomocnika na terytorium Hongkongu w celu prowadzenia postępowania spadkowego, należy skontaktować się z dowolnie wybraną kancelarią prawną w Hongkongu, specjalizującą się w sprawach spadkowych.

  W sprawach spadkowych obywatel polski może natomiast zgłosić się do Konsulatu Generalnego w Hongkongu celem potwierdzenia własnoręczności podpisu spadkobiercy pod oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku lub potwierdzenia danych w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z projektem

  Konsul potwierdza własnoręczność podpisu spadkobiercy pod złożonym oświadczeniem o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku. Niemniej dla jego skuteczności należy je jeszcze przedłożyć w sądzie spadku (czyli sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Do złożenia oświadczenia w imieniu dziecka konieczna jest dodatkowo zgoda sądu rodzinnego.

   

  Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli spadkobierca nie złoży w ustawowym terminie żadnego oświadczenia spadkowego, oznaczać to będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – tzn. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wysokości aktywów spadkowych. Jest to rozwiązanie odmienne od dotychczas przyjmowanego, zgodnie z którym niezłożenie oświadczenia skutkowało przyjęciem spadku wprost.

  Z uwagi na fakt, że nowe przepisy mają zastosowanie do spadków otwartych po dniu 17 października 2015 roku ( o czym decyduje data śmierci spadkodawcy ), Konsulat Generalny RP w Hongkongu uprzejmie informuje, że w zakresie spadków otwartych po tej dacie, czynności konsula ograniczone są do przyjmowania oświadczeń o przyjęciu spadku wprost lub o jego odrzuceniu.

   

  W Konsulacie Generalnym RP w Hongkongu istnieje ponadto możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie potwierdzenia danych zamieszczonych w projekcie protokołu dziedziczenia oraz wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem.

   

   

   

  Tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń

   

  Konsul RP w Hongkongu dokonuje tłumaczeń oraz poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski.

  Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest również wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Ważne:

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Hongkongu, wymagają uwierzytelnienia za pomocą klauzuli apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

    

    

    

  Udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia)

   

  Osoby chcące udzielić pełnomocnictwa osobie mieszkającej w Polsce do dokonania czynności prawnej w ich imieniu (np. do zakupu samochodu, wymeldowania, korzystania z konta bankowego etc.) mogą podpisać taki dokument przed konsulem, przedstawiając ważny polski dokument tożsamości.

  Konsul RP poświadczy własnoręczność podpisu na udzielanym pełnomocnictwie.

   

  W przypadku pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej, dla której zastrzeżona została w przepisach szczególna forma prawna (np. aktu notarialnego), Konsul RP będzie mógł dokonać czynności sporządzenia aktu notarialnego jedynie po uzyskaniu odrębnego łącznego upoważnienia do dokonania tej czynności notarialnej od Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Zagranicznych

   

   

   

  Uzyskiwanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności)

   

  Konsul nie pośredniczy w uzyskaniu zaświadczenia o niekaralności.

   

  Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać samodzielnie, przy okazji pobytu w Polsce w Biurze Informacyjnym lub Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego działających przy sądach okręgowych lub drogą pocztową bądź też korzystając z usług pełnomocnika

   

  Szczegółowe informacje na temat sposobów uzyskania zaświadczenia dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

   

  Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny mogą wystąpić o wydanie zaświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem e-Platformy Ministerstwa Sprawiedliwości

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. poz. 580)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: